Luật bất động sản

Luật Đất Đai 2024

Đăng ngày 04/03/2024

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 31/2024/QH15 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đất đai. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều

Luật Đất Đai

Đăng ngày 10/06/2021

Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội : Luật đất đai LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12

Số điện thoại
0964.9999.62